ue_fl

 

Projekt „Zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego UNESCO
poprzez utworzenie szlaku epitafiów w Kościele Pokoju w Świdnicy i rewitalizację przykościelnego cmentarza”

 

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa nr 4 Środowisko i zasoby
Działanie nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie nr 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW


Celem projektu jest ochrona unikatowego dziedzictwa kulturowego i zapewnienie jego dostępności dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu wzbogaci ofertę kulturalną: muzyczną, teatralną i wystawienniczą, a także pozwoli na nowe multimedialne zwiedzanie kościoła. Rozwój oferty umożliwi również zachęcenie większej liczby mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej i turystów do zwiedzenia zabytkowego obiektu.

Planowanymi produktami projektu są: rewitalizacja cmentarza, w tym 2 pomników, zakup sprzętu wystawienniczego oraz multimedialnego. Planowanym rezultatem projektu jest wzrost liczby odwiedzających o co najmniej 2 222 osób rocznie w stosunku do roku 2015. Realizacja projektu przyczyni się do promocji dziedzictwa kulturowego oraz wzmocni potencjał turystyczny aglomeracji.


Wartość projektu: 2.561.857,78 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.049.486,22 zł

Okres realizacji: X 2016 – VII 2018


Rewitalizacja cmentarza – Z-1/2018-RPO Z 17.04.2018

http://tiny.pl/g2c53