Dziękujemy, że chcesz wesprzeć Parafię Ewangelicko-Augsburską w Świdnicy.

Aby przekazać darowiznę wybierz cel i wysokości przekazywanej kwoty, a następnie kliknij ikonę „dotpay.”
Przed wpłatą zapoznaj się z regulaminem, który jest poniżej.

Cel wpłaty:


Wybierz kwotę darowizny:

PLN

Regulamin

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Dotpay sp. z o.o. na rzecz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Świętej Trójcy w Świdnicy

 1. Niniejszy regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie https://www.kosciolpokoju.pl poprzez operatora płatności Dotpay sp. z o. o.
 2. Strona internetowa https://www.kosciolpokoju.pl jest administrowana przez Parafię Ewangelicko – Augsburską Św. Trójcy w Świdnicy, z siedzibą pl. Pokoju 6, 58-100 Świdnica, NIP: 884-17-33-917 zwaną dalej Parafią.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków (https://www.dotpay.pl), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym, zwaną dalej Dotpay. Zasady i warunki płatności online określa Dotpay w regulaminie dostępnym na stronie https://www.dotpay.pl
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Parafii, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Parafii.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay.
 7. Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez Dotpay.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://www.kosciolpokoju.pl wybrać cel i wysokości darowizny, zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu, a następnie kliknąć ikonę „dotpay” w celu przekierowania do serwisu Dotpay.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Dotpay nie podlegają zwrotom.
 10. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Dotpay zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Dotpay w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Dotpay.
 11. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Dotpay przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Parafii oraz z zachowaniem warunków określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.
 12. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
  – Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Świdnicy, plac Pokoju 6 w Świdnicy działająca na podstawie ustawy z dnia 13 maja 1994 roku o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Dz.U. nr 73, poz.323 z późniejszymi zmianami).
  – Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Parafii jest ks. biskup Waldemar Pytel – Proboszcz Parafii, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: kosciol@kosciolpokoju.pl lub na adres siedziby Parafii.
  – Państwa dane osobowe zostaną nam przekazane przez firmę Dotpay.
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów:
  1 – realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych przez Państwa na rzecz Parafii;
  2 – realizacji uzasadnionego interesu Parafii; uzasadnionym interesem Parafii jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych przez Administratora, ochrona przed roszczeniami i dochodzeniem należności oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  – Korzystanie z płatności online przez Dotpay jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
  – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy darowizny. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe zrealizowanie w/w celów.
  – Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1 – w zakresie celu wskazanego w pkt 4a) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);
  2 – w zakresie celu wskazanego pkt 4b) – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.
  – Odbiorcą udostępnionych przez Państwa danych jest Parafia. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zapewniającym Kościołowi obsługę IT, księgową oraz prawną, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania lub instytucji państwowych. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  – W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  1 – prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych,
  2 – prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.
  3 – każdy darczyńca ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kosciol@kosciolpokoju.pl. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay mogą składać reklamacje dotyczące Usługi Płatności Dotpay, jeżeli nie została ona wykonana lub została wykonana niezgodnie z regulaminem Dotpay, o którym mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu. Reklamacje można składać w formie:
  – pisemnej – osobiście w siedzibie Dotpay oraz przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.);
  – ustnej – dzwoniąc na numer telefonu: +48 12 688 26 00 albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie Dotpay;
  – elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej: bok@dotpay.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie pl
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Darowizny na cele kultu religijnego można odliczać od podatku dochodowego.

Za każdy dar serdecznie dziękujemy!
Parafia Ewangelicko–Augsburska Św. Trójcy
pl. Pokoju 6, 58-100 Świdnica
NIP 8841733917 / REGON 890223475

Tel. +48 603 331 578

kosciol@kosciolpokoju.pl
www.kosciolpokoju.pl
www.facebook.com/KosciolPokojuPL/


Darowizny można przekazać również tradycyjnym przelewem na poniżej podane rachunki bankowe Parafii E-A Św. Trójcy w Świdnicy prowadzone w PKO BP/Świdnica:

W PLN: 88 1020 5138 0000 9602 0066 8673
W EUR: IBAN: PL48 1020 5138 0000 9902 0240 2733
SWIFT: BPKOPLPW

Book your tickets