ue_fl

PROJEKT „TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PRZY KOŚCIELE POKOJU W ŚWIDNICY”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa nr 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie nr 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne


Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
poprzez termomodernizację ośrodka edukacji ekologicznej przy Kościele Pokoju w Świdnicy.

Wśród celów pośrednich wymienić należy: efektywne wykorzystanie energii cieplnej, obniżenie kosztów ogrzewania obiektu, poprawę stanu budynku infrastruktury oświatowej oraz poprawę warunków edukacji ekologicznej, informowanie społeczeństwa o zagrożeniach i stanie środowiska oraz przekazanie informacji o sposobach jego ochrony, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne.

Planowanym produktem projektu jest zmodernizowany energetycznie budynek ośrodka edukacji ekologicznej. Przeprowadzona termomodernizacja w efekcie zapewni osiągnięcie rezultatu jakim jest oszczędność energii elektrycznej i cieplnej, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych.

W długoterminowej perspektywie projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, w szczególności czystości powietrza,
poprawy warunków i jakości życia oraz atrakcyjności miasta Świdnica.


Wartość projektu: 7 329 476,65 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 230 055,15 zł
Okres realizacji: IV 2018 – VIII 2022


ue_fl

 

Projekt „Zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego UNESCO
poprzez utworzenie szlaku epitafiów w Kościele Pokoju w Świdnicy i rewitalizację przykościelnego cmentarza”

 

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa nr 4 Środowisko i zasoby
Działanie nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie nr 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW


Celem projektu jest ochrona unikatowego dziedzictwa kulturowego i zapewnienie jego dostępności dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu wzbogaci ofertę kulturalną: muzyczną, teatralną i wystawienniczą, a także pozwoli na nowe multimedialne zwiedzanie kościoła. Rozwój oferty umożliwi również zachęcenie większej liczby mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej i turystów do zwiedzenia zabytkowego obiektu.

Planowanymi produktami projektu są: rewitalizacja cmentarza, w tym 2 pomników, zakup sprzętu wystawienniczego oraz multimedialnego. Planowanym rezultatem projektu jest wzrost liczby odwiedzających o co najmniej 2 222 osób rocznie w stosunku do roku 2015. Realizacja projektu przyczyni się do promocji dziedzictwa kulturowego oraz wzmocni potencjał turystyczny aglomeracji.


Wartość projektu: 2.561.857,78 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.049.486,22 zł

Okres realizacji: X 2016 – VII 2018


Rewitalizacja cmentarza – Z-1/2018-RPO Z 17.04.2018

https://tiny.pl/g2c53

Book your tickets